ENERGITILSYNET VARSLER FLEXAFREGNING AF SOLCELLEEJERE

Energistyrelsen har besluttet, at årsnettoafregnede egenproducenter af strøm - herunder solcelleejere - fremover skal flexafregnes, dvs. afregnes time for time.

Ændringerne gælder alle årsnettoafregnede egenproducenter af strøm og har dermed intet at gøre med hvilket elselskab, man har valgt at købe strøm hos.

Er du ejer af et solcelleanlæg, en husstandsvindmølle eller lignende, og er du registreret i nettoafregningsgruppe 6 (årsnettoafregning), kan du herunder læse mere om, hvad ændringerne betyder for dig.

Det betyder flexafregning for dig
Fremover bliver du opkrævet betaling for markedsel ud fra dit bruttoforbrug (den strøm, du forbruger fra elnettet), hvor du i dag betaler for dit nettoforbrug (forbrug minus produktion). Betaling for markedsel er betaling for selve strømmen, dvs. uden diverse afgifter til staten og betaling til dit nelselskab.

Produktion (den strøm dit solcelleanlæg leverer til elnettet) bliver løbende solgt til Energinet til den aktuelle markedspris på den nordiske elbørs. Energistyrelsen står for afregning af produktionen til dig.

Hvis du ikke har årsopgørelse ved årsskiftet, bliver din årsopgørelse flyttet til den 1. januar. Det betyder, at du vil få en ekstraordinær opgørelse omkring den 1. januar i året efter, flexafregning er indført hos dig. 

Dansk Energi forventer, at ændringerne vil betyde en meromkostning på mellem 200 og 500 kroner årligt, primært pga. øgede momsudgifter og indkøb af selve strømmen. Vi har desværre ikke mulighed for at beregne, hvad ændringerne præcis vil betyde for dig, da det bl.a. afhænger af din produktion, som vi ikke har adgang til. 

Det ændrer sig ikke
Nettariffer til dit netselskab bliver afregnet ud fra dit bruttoforbrug som i dag.
Elafgifter, PSO-tarif osv. bliver stadig afregnet efter en årsnettoopgørelse af dit forbrug.
En eventuel årlig overskudsproduktion bliver stadig afregnet med Energistyrelsen. 

Hvornår træder ændringerne i kraft?
Du bliver flexafregnet, når dit netselskab har klargjort din elmåler til flexafregning, dog tidligst fra den 1. januar 2019. Netselskabet er dem, der ejer ledningsnettet og elmålerne i dit område.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om flexafregning og konsekvenserne heraf, kan du få yderligere info hos bl.a. Dansk Energi og Energinet.