Sådan beskytter NRGi Elsalg dine personlige oplysninger

Indførelsen af EU's Persondataforordning – også kendt som GDPR – har medført skærpede krav til danske virksomheders behandling af personoplysninger. Hos NRGi Elsalg har vi længe haft fokus på sikkerhed og især IT-sikkerhed, og vi hilser de nye regler velkommen, for det er vigtigt for os, at du er tryg ved den måde, vi behandler dine oplysninger på.

Herunder finder du information om, hvordan vi behandler dine og andre kunders personoplysninger, til hvilke formål vi behandler personoplysningerne, og hvilke rettigheder du har som kunde.

Denne orientering gælder for samtlige de personer, som står nævnt på den regning, vi fremsender til dig. Alle personer, der således hæfter for elforbruget på din bopæl, anses for oplyst om vores behandling af deres personoplysninger ved denne meddelelse.

Vi er den dataansvarlige – hvem er vi, og hvordan kontakter du os?
Du har valgt at købe din el hos NRGi Elsalg A/S, og det er vi glade for. NRGi Elsalg A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med kundeforholdet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende:


NRGi Elsalg A/S
Dusager 22, 8200 Aarhus N
CVR-nr. 32285759
Telefon: 7011 4500
E-mail: service@nrgi.dk 

Hvem modtager vi personoplysningerne fra
Udover at modtage personoplysninger fra dig selv, modtager vi også dine personoplysninger fra følgende kilder: 

 • Vores samarbejdspartnere, herunder boligadministrator og ejendomsmægler (ved fuldmagt fra dig)
 • Din samlever (ved fuldmagt fra dig)
 • Telemarketingbureau (efter samtykke fra dig)
 • Fra dit netselskab – dem der ejer og administrerer din elmåler og elnettet
 • Fra datahubben, som er et centralt og uafhængigt IT-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet (CVR nr. 28980671), hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.  

Kategorier af personoplysninger, formål og retsgrundlag
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig som kunde:


Navn, installations- og regningsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, tilflytnings- og fraflytningsdato, målerstand (elforbrug) og betalingsoplysninger.

Vi indsamler, anvender og opbevarer dine personoplysninger med henblik på indgåelse, løbende behandling og ajourføring af dit kundeforhold hos os, herunder oprettelse af dig som kunde, levering af de købte produkter/ydelser til dig, opgørelse og afregning af dit elforbrug, fremsendelse af regninger, modtagelse af betaling, behandling af dine forespørgsler og henvendelser, herunder spørgsmål til din elregning, anmeldelse af dødsbo, afmeldelse af din elaftale og forfølgelse af evt. retskrav.

Oplysningerne er nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b) samt for at kunne varetage dine anmodninger og henvendelser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Vi vil desuden anvende dine kundeoplysninger, herunder oplysninger om forbrug og produkter, til udarbejdelse af analyser og statistikker, for at blive klogere på, hvordan vi kan optimere vores forretning og yde en bedre service, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Vi behandler desuden dit CPR-nummer til sikker identifikation i forbindelse med indgåelse, løbende behandling og ajourføring af dit kundeforhold hos os. Vi er forpligtet hertil iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. I tilfælde hvor det er nødvendigt at indhente dit samtykke til behandling af dit CPR-nummer, vil vi indhente dette i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Vi behandler andre personoplysninger, bl.a. særlige personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), du eventuelt måtte have givet til os, eller som vi har modtaget fra dit Netselskab, for at sikre, at en eventuel afbrydelse af elforsyningen ikke kommer dig til skade. Hjemlen til denne behandling findes i Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, d) samt i Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 2, c).

Du vil som kunde hos os kunne benytte dig af visse selvbetjeningstjenester på vores NRGi app og på vores hjemmeside under Mit NRGi. Du skal logge ind med dit kundenummer og din internetkode. Vores behandling af kundenummer og internetkode er her nødvendig for, at vi kan identificere dig som kunde og vise dig dit forbrug mv., jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).  

Hvis du har glemt dit login eller benytter Quick Login-servicen (Min side) behandler vi desuden oplysninger om din e-mail for at fremsende loginoplysninger til dig, Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

På Mit NRGi kan du desuden vælge at logge ind med enten Google, Facebook, NemID eller et login efter dit eget valg (når du har været logget ind første gang). Hvis du vælger at logge ind med en af disse løsninger, benytter vi et centralt adgangsstyringssystem opbygget efter Oauth2s generelle standarder (læs mere her). Dette system giver os besked om, hvorvidt du kan/ikke kan logge ind, uden at vi ser dine personoplysninger. Login sker jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Til statistiske formål logges loginformer herunder; kundenummer og loginmetode (nævnt ovenfor) for at vi kan holde øje med, hvordan løsningen fungerer,  jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.


Videregivelse

Når du er kunde hos os, videregiver vi dine personoplysninger (navn, adresse og CPR-nummer) til Datahubben iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c) samt jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.  

Er din elbestilling sendt til os via en samarbejdspartner fx ejendomsmægler på baggrund af en fuldmagt fra dig, vil vi videregive dine personoplysninger (ordrenummer) til den pågældende samarbejdspartner, såfremt du vælger at blive kunde hos os (ikke benytter fortrydelsesretten). Videregivelsen sker udelukkende, såfremt det er nødvendigt for at kunne efterleve vores forpligtelser over for den pågældende samarbejdspartner, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Herudover videregiver vi udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.    

Behandling hos tredjepart
Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.


Vi anvender bl.a. Wipro til udvikling og servicering af vores afregningssystem. Dine personoplysninger overføres i den forbindelse til et land uden for EU og EØS, idet Wipro er beliggende i Indien. Overførselsgrundlaget er baseret på EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, som er garanti for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale), i 5 år efter afsluttet kundeforhold.


Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

Dine rettigheder
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Du kan trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Eventuel tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes.
 • Du kan til enhver tid bede om indsigt i de personoplysninger vi har indsamlet om dig.
 • Du kan til enhver tid få berigtiget eventuelt urigtige personoplysninger om dig selv.
 • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller at vi kun i et nærmere begrænset omfanget behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.
 • Du kan anmode om, at vi giver dig eller en anden dataansvarlig adgang til dine personoplysninger på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.
 • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.
 • Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os via de i punkt 1 anførte kontaktoplysninger eller på persondata@nrgi.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk