Underretning om vores behandling af dine personoplysninger

Vi har sendt dig en mail for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter Persondataforordningens artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre. 

1) Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
NRGi Elsalg A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

NRGi Elsalg A/S
Dusager 22, 8200 Aarhus N
CVR-nr. 32285759
Telefon: 7011 4500
E-mail: service@nrgi.dk

2) Kategorier af personoplysninger
Vi har modtaget følgende af dine personoplysninger:
Almindelige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, (elforbrug, elprodukt - kun hvis du er kunde hos NRGi Elsalg A/S)

3) Hvem modtager vi personoplysningerne fra
Udover at modtage personoplysninger fra dig selv, modtager vi også dine personoplysninger fra følgende kilder:

Telemarketingbureau (efter samtykke fra dig)

4) Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler, opbevarer, og anvender dine personoplysninger i markedsføringsøjemed.
Formålet med vores behandling af nævnte personoplysninger er at kunne kontakte dig via e-mail, SMS/MMS, brev samt via telefonopkald vedrørende salg af elprodukter, konkurrencer eller nyheder inden for NRGi Elsalg A/S´ forretningsområde.
Vi kan for at målrette markedsføringen til dig anvende dit elforbrug og valg af produkter, såfremt du er kunde hos os.

Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at klikke her, eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve eller breve/mails med markedsføring. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet efter 2 år (da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke), med mindre dine oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde en kundeaftale med dig.

5) Behandling hos tredjepart
Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Vi anvender bl.a. Wipro til udvikling og servicering af vores afregningssystem. Dine personoplysninger overføres i den forbindelse til et land uden for EU og EØS, idet Wipro er beliggende i Indien. Overførselsgrundlaget er baseret på EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, som er garanti for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

6) Videregivelse i NRGi Koncernen
Vi forbeholder os retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi koncernen uden dit udtrykkelige samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

7) Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendigt i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet.

Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at blive kontaktet for fremtiden ved at klikke her, eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve eller breve/mails med markedsføring. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet efter 2 år (da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke), med mindre dine oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde en kundeaftale med dig, jf. ovenfor.

8) Dine rettigheder
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Du kan trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Eventuel tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes.

Du kan til enhver tid bede om indsigt i de personoplysninger vi har indsamlet om dig.

Du kan til enhver tid få berigtiget eventuelt urigtige personoplysninger om dig selv.

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller at vi kun i et nærmere begrænset omfanget behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.

Du kan anmode om, at vi giver dig eller en anden dataansvarlig adgang til dine personoplysninger på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os via de i punkt 1 anførte kontaktoplysninger eller på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.