Nye priser på transport af strøm

Som du kan se på din elregning, betaler du for at få transporteret den strøm, du bruger, til din adresse. Det er os - dit elselskab - der opkræver betaling for transporten på vegne af dit netselskab - dem der ejer ledningsnettet og målerne i dit område. Det, du betaler for transport af strømmen, sender vi direkte videre til dit netselskab.

Flere netselskaber har informeret os om, at de ændrer priserne på transport af strøm, så priserne ikke længere er de samme i alle døgnets timer, men i stedet varierer i løbet af døgnet. 

Hvad betyder det for dig?
Ændringen vedrører alene omkostningen til transport af strømmen og vil for en gennemsnitsforbruger stort set ikke ændre den samlede betaling for at bruge elnettet. 

Prisen på selve strømmen, som du køber hos os – dit elselskab - ændrer sig ikke.

De nøjagtige priser for transport af strøm til din adresse afhænger af, hvor i landet du bor. Længere nede på siden kan du se hvilke netselskaber, der har informeret os om ændringer i de såkaldte nettariffer. 

Hvorfor ændres prisen?
Ændringen skal give forbrugere et incitament til at fordele elforbruget mere jævnt i takt med, at flere ting i hverdagen skal drives af el. Ændringen betyder, at det bliver billigere at bruge elnettet om sommeren og i langt de fleste af døgnets timer om vinteren. Til gengæld stiger prisen – også kaldet tariffen– mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret, hvor nettet er mest belastet.

Med de nye priser belønnes kunder, der er villige til at flytte en del af deres elforbrug til perioder med lav belastning i elnettet og dermed medvirke til at sænke behovet for nye investeringer i elnettet. Det vil over tid gøre det billigst for alle elkunder.

 

Netselskaber med nye tariffer

Følgende netselskaber har informeret os om, at de ændrer eller har ændret nettariffer. 

Aars-Hornum Net A/S

Cerius A/S

El-NET Kongerslev A/S

El-Net Øst A/S

Evonet A/S

Flow Elnet A/S

Hammel Elforsyning Net A/S

Hjerting Transformatorforening

KONSTANT Net A/S

Nakskov Elnet A/S 

Radius Elnet A/S

RAH Net A/S

Sydfyns Elforsyning Net A/S

TREFOR El-net A/S 

VEKSEL A/S

Zeanet A/S

De nøjagtige priser for transport af strøm til din adresse afhænger af, hvor i landet du bor. Få yderligere info om de aktuelle tariffer på selskabernes hjemmesider.

Er du i tvivl om navnet på netselskabet i dit område, kan du f.eks. tjekke din elmåler. De fleste netselskaber har firmanavn på deres elmålere. Bemærk, at en del netselskaber pga. lovændringer har skiftet navn. Der kan derfor stå et gammelt firmanavn på din elmåler. 

Fakta om tariffer og transport af strøm

Prisen, du som elforbruger betaler for at få transporteret en kilowatt-time (kWh) strøm ud i stikkontakten, kaldes ”tariffen”. Udover tariffen pr. kWh, betales du også et årligt abonnement til dit netselskab.
Betalingen til transport af strøm udgør cirka 15% af elregningen for en gennemsnitlig dansk husholdningskunde. Den største del af elregningen udgøres af skatter og afgifter, mens selve strømmen kun udgør 15-20%. Fordelingen kan variere på tværs af landet og på tværs af elhandelsselskaber.
Efter engrosmodellen trådte i kraft 1. april 2016 er det ikke længere netselskabet, men dit elselskab (os), der opkræver netselskabets tariffer for transport af strøm til dig.
Tidligere var tariffen ens på alle tidspunkter af døgnet. Fremover vil tariffen hos mange netselskaber falde i de fleste af døgnets timer, men være højere mellem kl. 17-20 om vinteren. Det er de nye timeaflæste elmålere, som alle danskere har ved udgangen af 2020, der gør variable tariffer mulige.
De variable tariffer indføres, fordi der i de kommende år forventes et betydeligt højere elforbrug fra bl.a. elbiler. Og det vil kræve en dyr udbygning af elnettet, hvis det nye forbrug kommer mellem kl. 17-20, hvor belastningen i forvejen er højest.
Hvis vi kan flytte bare en del af forbruget væk fra de belastede timer, er vi i fællesskab med til at begrænse investeringerne i elnettet, og det vil over tid gøre det billigst for alle kunder.
Du vil fortsat have strøm i kontakterne, og det er dit eget valg, om du vil omlægge dit elforbrug. Men har du elbil, varmepumpe, elradiatorer eller andet udstyr, der bruger meget strøm, vil der være penge at spare ved ikke at trække mest på elnettet mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret.