Naturgas - det reneste fossile brændstof

Cirka 80% af verdens energibehov dækkes af såkaldte fossile brændstoffer. Det er brændstoffer, som er dannet for mange millioner år siden. Olie og kul er de mest anvendte fossile brændstoffer på verdensplan, men også naturgas er en populær energiform, da den er mere CO2-venlig. Ved forbrænding af naturgas udledes der kun cirka 60% CO2 i forhold til en tilsvarende energimængde fra kul.

Naturgas er verdens tredjestørste energikilde efter olie og kul og udgør cirka 22% af den samlede energimængde, som produceres på verdensplan. De største forekomster af naturgas findes i Rusland, Mellemøsten og USA. Også i Danmark har vi lommer af naturgas, som udledes fra oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Hvad er naturgas?

Naturgas er en naturligt forekommende energikilde, som findes dybt nede i undergrunden. Naturgas består af lette gasformige kulbrinter – primært metan, men også kuldioxid, brint, svovlbrinte, kvælstof og helium. Når man før i tiden fandt naturgas, brændte man den blot af i den tro, at den ikke kunne anvendes til noget, men i dag bruges naturgas som en kilde til både varme og strøm.

Som allerede nævnt er det mindre skadeligt for klimaet og miljøet at bruge naturgas frem for de andre almindelige fossile brændstoffer. Ikke alene reducerer det CO2-udslippet, naturgas indeholder også kun minimale mængder svovl. I modsætning til kul afgiver afbrænding af naturgas heller ikke affaldsstoffer som aske eller støv.

Hvordan dannes naturgas?

Ligesom olie og kul bliver naturgas dannet langsomt over mange 100 millioner år, af døde dyr, planter og andre organismer, der lidt efter lidt bliver presset sammen og udsat for varme samt enorme mængder tryk. Det er derfor, disse energikilder kaldes for fossile brændstoffer. Netop fordi det tager så lang tid for dem at dannes, er mængden af fossile brændstoffer heller ikke ubegrænset – når vi engang har opbrugt alle jordens reserver af naturgas, olie og kul, vil der altså ikke være mere at komme efter. 

Dannelsen af naturgas sker cirka 3-6 kilometer nede i jorden, i såkaldte sedimentbassiner. Efterfølgende bevæger gassen sig på naturlig vis gennem undergrunden, indtil den bliver fanget i hulrum, hvor den ophober sig. Det er disse gaslommer, vi udvinder naturgas fra.

 

Hvad bruger man naturgas til?

Naturgas bruges som et brændstof i el- og varmeproduktion på kraftværker og kraftvarmeværker, men kan også anvendes direkte i private ejendomme og boliger – for eksempel til opvarmning eller madlavning. Inden gassen kan tages i brug, skal den dog først renses for vand, svovlbrinte og flydende kulbrinte. Da naturgas er lugtfri, tilsættes den et olfaktorisk ”røbestof,” der lugter kraftigt i selv små mængder, så forbrugeren kan blive advaret via sin næse, hvis gassen skulle lække i hjemmet.

Naturgas kan desuden anvendes som metan i kemiindustrien eller som brændsel i motorkøretøjer, da det faktisk er mere miljøvenligt end benzin.

 

Er naturgas vedvarende energi?

Nej, naturgas er ikke en vedvarende energiform. Når man taler om vedvarende energi, menes der energikilder, som er potentielt ubegrænsede – disse kan for eksempel være vindenergi eller solenergi, som vi aldrig vil løbe tør for, da solen formentlig vil skinne og vinden ganske sikkert blæse lige så længe, som menneskeheden vil eksistere på Jorden. 

Eftersom naturgas er et fossilt brændstof og derfor kun findes i en begrænset mængde, som en dag vil slippe op, kan den ikke kategoriseres som en vedvarende energikilde. Til gengæld er naturgas som allerede nævnt renere end andre fossile brændstoffer og er derfor mere miljø- og klimavenligt.

 

Naturgas i Danmark

Siden 1980’erne har naturgas bidraget til energiforbruget herhjemme. I 2017 udgjorde naturgas cirka 16%  af det danske bruttoenergiforbrug, og mere end 400.000 forbrugere er i dag tilsluttet gasnettet. Dog er fjernvarme stadig den mest almindeligt anvendte opvarmningsform i Danmark, men andre steder i Europa er privat boligopvarmning med naturgas meget udbredt.