Naturgas - det reneste fossile brændstof


Naturgas er verdens tredjestørste energikilde efter olie og kul og udgør cirka 22% af den samlede energimængde, som produceres på verdensplan. De største forekomster af naturgas findes i Rusland, Mellemøsten og USA. Også i Danmark har vi lommer af naturgas, som udledes fra oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Skorsten med røg

Hvad er naturgas?

Naturgas er en naturligt forekommende energikilde, som findes dybt nede i undergrunden. Naturgas består af lette gasformige kulbrinter – primært metan, men også kuldioxid, brint, svovlbrinte, kvælstof og helium. Når man før i tiden fandt naturgas, brændte man den blot af i den tro, at den ikke kunne anvendes til noget, men i dag bruges naturgas som en kilde til både varme og strøm.

Som allerede nævnt er det mindre skadeligt for klimaet og miljøet at bruge naturgas frem for de andre almindelige fossile brændstoffer. Ikke alene reducerer det CO2-udslippet, naturgas indeholder også kun minimale mængder svovl. I modsætning til kul afgiver afbrænding af naturgas heller ikke affaldsstoffer som aske eller støv.

Hvordan dannes naturgas?

Ligesom olie og kul bliver naturgas dannet langsomt over mange 100 millioner år, af døde dyr, planter og andre organismer, der lidt efter lidt bliver presset sammen og udsat for varme samt enorme mængder tryk. Det er derfor, disse energikilder kaldes for fossile brændstoffer. Netop fordi det tager så lang tid for dem at dannes, er mængden af fossile brændstoffer heller ikke ubegrænset – når vi engang har opbrugt alle jordens reserver af naturgas, olie og kul, vil der altså ikke være mere at komme efter. 

Dannelsen af naturgas sker cirka 3-6 kilometer nede i jorden, i såkaldte sedimentbassiner. Efterfølgende bevæger gassen sig på naturlig vis gennem undergrunden, indtil den bliver fanget i hulrum, hvor den ophober sig. Det er disse gaslommer, vi udvinder naturgas fra.

 

Ikon med I

Vidste du at...

Ved forbrænding af naturgas udledes der kun cirka 60% af den mængde CO2, der udledes ved forbrænding af kul.

Hvad bruger man naturgas til?

Naturgas bruges som et brændstof i el- og varmeproduktion på kraftværker og kraftvarmeværker, men kan også anvendes direkte i private ejendomme og boliger – for eksempel til opvarmning eller madlavning. Inden gassen kan tages i brug, skal den dog først renses for vand, svovlbrinte og flydende kulbrinte. Da naturgas er lugtfri, tilsættes den et olfaktorisk ”røbestof,” der lugter kraftigt i selv små mængder, så forbrugeren kan blive advaret via sin næse, hvis gassen skulle lække i hjemmet.

Naturgas kan desuden anvendes som metan i kemiindustrien eller som brændsel i motorkøretøjer, da det faktisk er mere miljøvenligt end benzin.

Siden 1980’erne har naturgas bidraget til energiforbruget herhjemme. I 2020 udgjorde naturgas cirka 5% af det danske energiforbrug. 

Olieplatform på havet

Olie som energikilde

Det sorte guld. Det flydende brændstof. Kært barn har mange navne, og der ingen tvivl om, at olie er én af de mest efterstræbte råstoffer på jorden.

Læs mere om olie som energikilde
Kul

Kul som energikilde

Kulkraft har i årtier været en bærende hjørnesten i strøm- og varmeforsyning i hele verden. Det skyldes, at kul er en billig og effektiv form for brændsel.

Læs mere om kul som energikilde