Olie - det sorte guld


Olie er ét af de mest efterstræbte råstoffer på jorden. Imidlertid er tiden ved at rinde ud for olie som energikilde. Dels fordi vi på et tidspunkt vil løbe tør for olie, og dels fordi der, når vi brænder olie af for at udvinde energi, udledes store mængder CO2 til atmosfæren.

Olietønder og blå himmel

Hvordan dannes olie?

Olie er en fossil energikilde, der ligesom naturgas og kul dannes af planterester og andre organismer. Dannelsesprocessen tager millioner af år og foregår ved, at planterester og andet organisk materiale bliver udsat for voldsomt tryk og høje temperaturer under jordens overflade. På den måde bliver resterne presset sammen til sedimenter af organisk materiale, som vi kalder for bjergkildeart – og det er bjergkildeart, der over tid bliver til råolie. 

Olien vil derefter langsomt bevæge sig opad gennem sprækker i jorden, da olie vejer mindre end vand. På et tidspunkt vil olien dog støde på et uigennemtrængeligt lag og samle sig i olielommer. Herefter kan olien hentes op, raffineres og anvendes som brændstof i kraftvarmeværker, i motorkøretøjer, fly eller til andre formål. I Danmark bruger vi dog ikke længere olie på vores kraftvarmeværker, men vi anvender den stadig til benzin, dieselolie og flybrændstof.

Den langsommelige dannelsesproces betyder, at vi på et tidspunkt vil have opbrugt alle jordens oliereserver. Naturens råolieproduktion kan ganske enkelt ikke følge med i det tempo, som vores forbrug kræver. Derfor er der behov for andre brændselsformer end de traditionelle fossile energikilder, hvis vores verden fortsat skal kunne fungere, som den gør i dag.

Fordele og ulemper ved olie

Den primære fordel ved olieenergi er, at den er billig og effektiv. Olien er ofte nem at udvinde, og den er en potent energikilde, som både kan omdannes til elektricitet og varme, og især anvendes som brændstof. Af samme årsag er olieenergi meget udbredt i hele verden, da stort set alle motorkøretøjer og transportmidler kræver olie eller kører på brændstoffer, der udvindes fra råolie. Vi kan med andre ord takke olien for vores moderne transportbekvemmeligheder.

Den helt store ulempe ved olie er til gengæld, at den er en betydelig kilde til forurening. Afbrænding af olie sender som allerede nævnt store mængder CO2 ud i atmosfæren, men der dannes også svovldioxid og kvælstofilter under afbrændingen. I Danmark stammer cirka en tredjedel af vores samlede CO2-udledning fra person- og lastbiler, hvilket naturligvis er med til at påvirke klimaet i en negativ retning. Derudover er transport og trafik en kraftig årsag til luft- og miljøforurening, som skader både natur og mennesker. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi udvikler og investerer i bæredygtige brændstoffer og transportformer, som ikke kører på olie, diesel og benzin.

Grøn energi mærket med to grønne blade

Vedvarende energi

Vedvarende energikilder som sol, vand og vind løber vi ikke lige tør for, og så forurener de tilmed næsten ikke.

Olieplatform på havet

Olie i Danmark og verden

Den globale olieproduktion har allerede toppet, i hvert fald hvis man spørger mange eksperter. Det menes, at olieproduktionen vil falde med 40-80% i 2040, fordi verdens oliereserver så småt er ved at være udtømte. Andre eksperter peger dog på, at der stadig kan være store olieforekomster i undergrunden, som vi endnu ikke kender til. Samtidig finder man stadig på nye metoder til at udvinde olie fra alternative kilder, for eksempel skifersten eller tjæresand. Derfor er det også vanskeligt at gisne om, hvornår olien slipper op.

I Danmark bruger vi som allerede nævnt ikke længere olie i vores el- og varmeproduktion, men vi anvender den stadig til transport og andre formål – dog bliver olie stadig brugt til opvarmning i private boliger, hvor der er oliefyr. Vi er herhjemme selvforsynende i olie, takket være vores oliereserver i Nordsøen, men omkring 64% af verdens største og bedste oliedepoter findes i Mellemøsten. Om relativt få år vil verdens olieforsyning derfor være afhængig af nogle få lande, hvilket muligvis vil presse priserne i vejret. Det er blot endnu en god grund til at omstille til vedvarende brændstof- og energiformer.

Naturgasledning under havet

Naturgas som energikilde

De største forekomster af naturgas findes i Rusland, Mellemøsten og USA. Men vi har også naturgas i oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Læs mere om naturgas som energikilde
Kul som energikilde

Kul som energikilde

Kulkraft har i årtier været en bærende hjørnesten i strøm- og varmeforsyning i hele verden. Det skyldes, at kul er en billig og effektiv form for brændsel.

Læs mere om kul som energikilde