Vandenergi - energikilde med et enormt potentiale


Cirka 70% af planetens overflade er dækket med vand, som så store mængder vand indeholder en masse potentiale til at producere strøm og varme af den vedvarende slags.

Vand i en flod

Hvad er vandkraft?

Vandkraft – eller vandenergi – er såkaldt kinetisk energi. Kinetisk energi er det, som man normalt kalder for ”bevægelsesenergi,” og begrebet dækker helt enkelt over den energi, som en masse af en vis størrelse har, når den bevæger sig. Når vand bevæger sig, kan vi høste denne energi og bruge den til at producere strøm.

Et vandkraftværk består typisk af tre essentielle dele: Et vandreservoir, som både kan være naturligt forekommende eller menneskeskabt, en dæmning, så man kan kontrollere vandet, og selve kraftværket, hvor strømmen produceres. Når dæmningerne åbnes, vil vandet strømme ned i kraftværket via nogle store rør, der fører til kraftværkets turbiner. Disse turbiner drives af vandets bevægelse og er forbundet til en generator – sådan omdannes vandets energi til strøm.

Der er imidlertid to ting, som har indflydelse på, hvor effektivt et vandkraftværk kan udnytte vandenergi: Højdeforskellen på vandreservoiret og turbinerne, samt mængden af vand. Jo længere vandet skal ”falde” ned i rørene og jo mere vand, der strømmer ind til turbinerne, des mere strøm kan kraftværket generere.

Fordele og ulemper ved vandkraft

Vandenergi er grøn og vedvarende energi. Dette er i sig selv en stor fordel, da en vedvarende, bæredygtig energiforsyning er noget, som verden har hårdt brug for. Imidlertid adskiller vandkraft sig også positivt fra andre vedvarende energikilder, idet den kan oplagres. Ved at fange vandet i et vandreservoir, kan man ”gemme” dets energipotentiale til senere – når elektriciteten skal bruges, åbner man blot for dæmningen og lader masserne strømme ind i turbinerne.

Muligheden for oplagring giver vandkraft en fordel over for eksempel vindenergi, da vindmøller i sagens natur kun kan generere strøm, når vinden blæser. Dertil kommer, at vandets energi er billig at udnytte – når vandkraftværket først er bygget, er den strøm, som man kan udvinde fra vandets bevægelse, så at sige gratis.

Alt dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke også findes ulemper ved vandkraft. Når man opdæmmer vand i kunstige reservoirer, kan det have stor betydning for både de dyr og mennesker, som lever i området. Dæmninger kan for eksempel resultere i oversvømmelser og skabe ubalance i det lokale økosystem. Derudover er der noget, der tyder på, at vandenergi måske ikke er helt så klimavenligt, som man tidligere har ment. Flere forskere er nemlig begyndt at undersøge, om det bidrager til CO2-udledning, når døde planter og organisk materiale hober sig op på bunden af vandreservoirerne. Når planterne rådner, dannes og frigives der nemlig metangas.

Vindmøller i solnedgangen

Vælg grøn strøm

Når du køber strøm hos os er du sikker på, at dit elforbrug bliver dække af grøn strøm. Det sikrer vi gennem køb af oprindelsesgarantier.

Vand tæt på

Vandkraft i Danmark

Selvom der er masser af potentiale i vandenergi, så benytter vi os kun af vandkraft i et begrænset omfang herhjemme. Det skyldes overvejende, at Danmark er et meget fladt land med kun ringe højdeforskelle, hvilket ikke giver særligt optimale vilkår for at udnytte vandets kræfter. Vi har dog i alt otte vandkraftværker, der tilsammen producerer 22.000.000 kWh om året – og vi importerer også strøm fra vandkraft udefra. Vores primære leverandører af elektricitet fra vand er Norge og Sverige, hvor brugen af vandenergi har langt bedre geografiske betingelser.

Imidlertid er der stadig mulighed for, at vandkraft kan vinde større indpas på danske breddegrader. I disse år arbejder man nemlig også flere steder i verden på at udvikle teknologier, som kan udnytte bølgeenergi – det vil sige den energi, som genereres fra havstrømme og havets bølger. Eftersom vi i Danmark er omgivet af vand til næsten alle sider, skulle der med andre ord være rig mulighed for at udnytte havvandet i vores energiproduktion. Det kræver dog som sagt, at vi går nye veje og for alvor begynder at undersøge mulighederne for at bygge moderne bølgekraftværker, der kan generere stabile mængder strøm, uden at forstyrre havmiljøet alt for meget.

Vindmøller en sommerdag

Vindenergi

Vindkraft er én af de mest anvendte former for vedvarende energi på verdensplan.

Læs mere om vindenergi
Solen er en vedvarende energikile

Solenergi

Solen er en uudtømmelig ressource, som har potentiale til at forsyne os med strøm og varme i millioner og atter millioner af år.

Læs mere om solenergi
Bunke biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel er den samlede betegnelse for en række forskellige energikilder, som kan bidrage til at dække vores behov for varme og strøm.

Læs mere om biobrændsel