Salgs- og leverings­betingelser


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved køb af ydelser af NRGi Rådgivning, med mindre andet er aftalt skriftligt.

1. Omfang

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver ydelse bestilt hos NRGi Rådgivning af Kunden eller Kundens repræsentant.

2. Bindende aftale - Tilbud/ordrebekræftelse

2.1 Ved Kundens accept af et fra NRGi Rådgivning eller fra NRGi Rådgivning samarbejdspartnere afgivet tilbud, anses aftalen for bindende.

2.2 Ved onlinekøb bortfalder fortrydelsesfristen ved opgavens påbegyndelse.

3. Kundens bidrag

3.1 Ved indgåelse af aftalen forpligter kunden sig til at bidrage med:

  • adgang til ejendommen i aftalte tidsrum,
  • udfylde sælgeroplyser i.h.t. gældende regler,
  • fremlægge relevante oplysninger om ejendommen,
  • besvare evt. spørgsmål vedrørende ejendommen efter bedste evne.

4. Levering af ydelsen

4.1 Efter indgåelse af aftalen kontaktes Kunden af NRGi Rådgivning for fastlæggelse af tidspunkt for besøg på ejendommen. Besøget sker som udgangspunkt inden for normal arbejdstid.

4.2 Leveringen af ydelsen/rapporten finder sted hurtigst muligt efter besøget på ejendommen.

4.3 Er NRGi Rådgivning nødsaget til at annullere besøget på ejendommen, kontaktes Kunden telefonisk, og der aftales en ny dato for besøget.

5. Vederlag

5.1 Den afgivne pris for ydelsen er baseret på arealer anført i BBR.

5.2 I fald der forekommer afvigelser imellem de i BBR afgivne arealer og de faktiske arealer for samtlige bygninger på ejendommen, er NRGi Rådgivning berettiget til at korrigere prisen i op- eller nedadgående retning i.h.t. gældende prisliste. Prisen varierer ved følgende kvadratmeter-intervaller; 0-99, 100-199, 200-299, 300-399, 400-499, 500-<.

5.3 At der sker en ændring af prisen i.h.t. pkt. 5.2, ændrer ikke ved aftalens gyldighed, og Kunden er forpligtet til at acceptere, at en ændring af prisen kan finde sted.

5.4 I fald Kunden gør brug af en gratis fornyelse af en rapport, og indberetningsgebyrer til det offentlige efterfølgende er korrigeret, er NRGi Rådgivning berettiget til at opkræve differencen mellem prisen gældende på aftaleindgåelsestidspunktet og indberetningstidspunktet af fornyelsen.

6. Betaling

6.1 Opkrævningen fremsendes umiddelbart efter ydelsen er afsluttet.

6.2 Opkrævning og evt. rykker fremsendes digitalt, til e- mailadressen oplyst ved bestillingen.

6.3 Betalingsfristen fremgår af opkrævning.

6.4 Betales opkrævningen ikke rettidigt, pålægges renter og gebyr i.h.t. gældende regler.

7. Annullering og ændring

7.1 I fald Kunden har behov for at ændre et aftalt mødetidspunkt, skal Kunden kontakte NRGi Rådgivning hurtigst muligt.

7.2 Et aftalt mødetidspunkt kan gebyrfrit flyttes til en anden dato, hvis NRGi Rådgivning modtager besked senest kl. 12.00 på den sidste hverdag inden den aftalte besigtigelsesdag.

7.3 Ved senere ændring eller annullering end nævnt i pkt. 7.2, er NRGi Rådgivning berettiget til betaling af et fast gebyr i.h.t. gældende prisliste.

8. Ansvar og hæftelser

8.1 I fald NRGi Rådgivning er nødsaget til at ændre et aftalt besøg, er Kunden ikke berettiget til erstatning eller anden form for kompensation.

8.2 NRGi Rådgivning kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller udgifter grundet ændring af et aftalt besøg.

9. Persondata

9.1 NRGi Rådgivning behandler personoplysninger fortroligt i.h.t. gældende lovgivning og videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

9.2 Anonyme oplysninger, der ikke kan henføres til bestemte personer, kan videregives til tredjepart, f.eks. til brug for statistik.

10. Reklamation

10.1 Reklamationer kan rettes til NRGi Rådgivning skriftligt

10.2 NRGi Rådgivning har tegnet Rådgiveransvarsforsikring i Tryg Forsikring A/S, med dækningsområde i Danmark og resten af Europa. Tryg kan kontaktes via mail: aiskade@tryg.dk, med henvisning til NRGi Rådgivning.

10.3 Ved indsigelse over NRGi Rådgivnings afgørelser i sager om energimærker kan Energistyrelsen kontaktes på emo-klagesag@ens.dk